شرکت نقش پایدار راز با افتخار اعلام میدارد با بهره گیری از تجربیات عملی و اجرایی کارشناسان فنی خود آماده انجام خدمات در زمینه ها و رسته های زیر می باشد.

 • متره و آنالیز بهاء
 • تهیه اسناد پیشنهاد قیمت (شرکت در مناقصه)
 • پیمان مدیریت
 • تهیه و روش های اجرای کار
 • خدمات دفتر فنی
 • تهیه صورت وضعیت و تعدیل
 • تهیه صورت وضعیت و تعدیل قطعی
 • تهیه لایحه تأخیرات
 • کنترل پروژه
 • تهیه لیستوفر
 • تهیه صورتجلسات
 • تهیه نقشه های ازبیلت (چون ساخت)
 • تهیه گزارشات اجرایی (ماهانه، سه ماهه و … )
 • کنترل و ارائه خدمات HSE