مهدی محمدی تهرانی

مدیر عامل

لیسانس مکانیک

M.tehrani@npreng.com

Sample@gmail.com

محمود کسایی

مدیر بخش نظارت

فوق لیسانس عمران

M.kassaei@npreng.com

Mahmoudkassaei@gmail.com

هانی یزدی ازناوه

مدیر بخش طراحی

فوق لیسانس عمران

H.yazdi@npreng.com

Sample@gmail.com