همانگونه که از عنوان این بخش پیدا می باشد خدمات ارائه شده شاید متعارف نباشند ولی با توجه به تجربیات گذشته در مواردی انجام این خدمات ضرورت پیدا می کند.

  • مستند سازی پروژه های در دست اجرا
  • تهیه بروشورها و کاتالوگ های معرفی پروژه
  • تهیه ماکت معرفی پروژه
  • تهیه نقشه های سه بعدی پروژه
  • انجام خدمات خاص مد نظر کارفرما