پروژه : پکیج تصفیه فاضلاب

پروژه : پکیج تصفیه فاضلاب

پروژه پکیج تصفیه فاضلاب

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب

پروژه : تصفیه­ خانه فاضلاب مسکن ­مهر مهرآباد رودهن

پروژه : ساختمان استریل

پروژه : ساختمان استریل

پروژه : ساختمان استریل داروسازی داروپخش (۱۳۹۰)

پروژه : ایستگاه پمپاژ فاضلاب

پروژه : ایستگاه پمپاژ فاضلاب

پروژه : ایستگاه پمپاژ فاضلاب مسکن­ مهر مهرآباد رودهن (۱۳۹۳)

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب

پروژه : تصفیه­ خانه فاضلاب پتروشیمی بوشهر (۱۳۹۵)

پروژه: کمپ مسکونی

پروژه: کمپ مسکونی

طراحی کمپ مسکونی – همکاری با کندو ۱۳۹۶ شروع مطالعات